Wijkgericht werken

Wijkgericht of gebiedsgericht werken staat steeds meer in de belangstelling. Het is voor iedereen van belang dat er sprake is van een goede samenwerking tussen wijkverpleegkundigen, huisartsen en medewerkers van wijk- of gebiedsteams. Op veel plekken is hiervan ook al sprake. Op veel plaatsen kan dit echter beter en is er bij verschillende betrokkenen ook de wens om die verbetering te realiseren. Op het gebied van wonen, welzijn en zorg vindt daarom samenwerking plaats. De Client/patiënt staat hierbij centraal

In Friesland is men nu in meerdere regio’s aan de slag met dit thema. Het heeft als doel om zorg- en dienstverlening lokaal en in samenhang te organiseren. ROS Friesland is penvoerder van de projecten zoals hieronder benoemd. 

De huisartsen van de HSSF denken mee in het proces van wijkgericht werken.

 

Project Wijkgericht werken Súdwest Fryslân

In Zuidwest Friesland hebben verschillende organisaties de handen in een geslagen om dit thema ook in onze regio op te pakken. Deze organisaties zijn Thuiszorg Zuidwest Friesland, Patyna, Hof en Hiem, RHV/ Huisartsencoöperatie Zuidwest Friesland en Gemeente Súdwest Fryslân. Er is door de samenwerkende organisaties besloten eerst goed in kaart te brengen.

Dit project richt zich op het duidelijk krijgen wat wordt verstaan onder wijkgericht werken, welke initiatieven en/ of projecten op dit gebied al lopen, wat goed gaat en wat beter kan en welke onderwerpen men graag in het komende jaar op zou willen pakken. Daarvoor worden op dit moment verschillende gesprekken gevoerd met betrokkenen. Een en ander moet leiden tot een projectplan wijkgericht werken voor het jaar 2021.

 

De´lokale driehoeken´ De Fryske Marren

Het project ZonMw Netwerkinfrastructuur heeft als doel de samenwerking tussen de driehoek: huisartsenzorg, wijkverpleging en het sociaal domein versterken en heeft raakvlak met het wijkgericht werken.